Priatelia, prinášame pre Vás "Dunčov vernostný program", za každý Váš nákup získajte body, ktoré neskôr môžete zameniť za zľavový kupón.

Podmienky a zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1.    Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Anna Michaličková IČO 43591388 so sídlom Poštová 29, 941 06 Komjatice  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

2.    Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Poštová 29, 941 06 Komjatice 

email: udunca@gmail.com  

telefón: 0940 640 960

 

3.    Prevádzkovateľ e-shopu www.udunca.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

 

4.    Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

·         Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

·         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

·         zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve

 

5.    Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby, alebo je osobou zaregistrovanou na e-shope - www.udunca.sk .

 

6.    Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

7.    Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

8.    E-shop nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia 16-rokov môže náš e-shop používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné nás o tejto skutočnosti informovať na udunca@gmail.com.

 

II. Aké osobné údaje spracovávame?

1.    Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše užívateľské meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si prehliadate na našom webe a z akého zariadenia, čo z našich ponúk zaslaných e-mailom vás zaujalo a odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli náš web ďalej zlepšovať. Pokiaľ u nás nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme tiež s menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.

 

2.    Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

a)    identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo;

b)   kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a fakturačná adresa;

c)    vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie newslettrov, vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;

d)   údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

e)   údaje o vašom správaní na našom webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;

f)     údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia;

g)    odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údaje o vašom správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám posielame môže ísť napríklad o údaje o vašom pohlaví, veku, nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;

h)   údaje súvisiace s využitím online chatu, ktorými sú najmä identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy.

 

III.  Účely a doby spracovania Osobných údajov

1.   Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

a)  plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:

·      osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

·      marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

·      Poskytnutie zľavy: pre poskytnutie zľavy je nutné vyplniť e-mailovú adresu, na ktorú bude následne zaslaný zľavový voucher. Prevádzkovateľ spracováva tento osobný údaj výhradne na účely poskytnutia zľavy (splnenie záväzku poskytnúť zľavu). Prevádzkovateľ informuje subjekt údajov o skutočnosti, že po dobu 1 roka bude evidovať e-mailovú adresu subjektu údajov, aby dokázal zistiť, či nedošlo k opakovanému pokusu o čerpanie zľavy. Ak teda subjekt údajov požiada o zľavu, zľavu vyčerpá, následne zažiada o výmaz osobných údajov, opakovane vyplní vo formulári na získanie zľavy svoju e-mailovú adresu, príde mu upozornenie, že zľavu už nie je možné čerpať).

b)  dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):

·      daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

·      plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c)    oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:

·      účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený (Správca uchováva taktiež e-mailovú komunikáciu so zákazníkom, drží informáciu o skutočnosti, že prebehol telefónny hovor alebo online chat komunikácie).

·      oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi. Oprávnený záujem vzniká v nadväznosti na vytvorenú objednávku zákazníka na našom e-shope alebo jeho registráciou vo na eshope.

·      Zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti posúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa tretej strane – ďalšiemu spracovateľovi – spoločnosti CustomerGauge. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky.

d)  marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:

·      plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

·      individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

·      Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka);

·      cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.

·      Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.

e. vyhodnocovanie a skvalitňovanie poskytovaných služieb: 

·      Prevádzkovateľ uchováva online chat komunikáciu medzi jeho zákazníckym centrom a Účastníkom. Táto môže byť uchovávaná po dobu 1 roku.

·      Registrácia na eshope:  Ak si vytvoríte účet na na našom eshope, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie, údaje o vašich objednávkach a údaje o vašom správaní na webe a správanie pri čítaní e-mailov aj na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom: získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a poskytovaním ponúk na mieru. Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.

·      Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.

 

IV. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1.    Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

2.    Po uplynutí lehôt uvedených v článku III. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

3.    Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

4.    Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

5.    Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účely: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru (jedná sa o dopravné spoločnosti, prípadne o podnikajúce fyzické osoby), zasielanie obchodných oznámení (jedná sa o subjektmi zaisťujúce tvorbu obchodných oznámení a ich rozosielanie, tvorbu marketingových kampaní a pod.), hodnotenie spokojnosti zákazníka, prevádzkovanie e-shopu.

6.  Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

V. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

1.    Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:

             právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

             právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

             právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

             právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

             právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

             právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2.       Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VI. Záverečné ustanovenia

1.     Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 

2.     Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

 

3.     Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom dňa 11. 2. 2019.

Zásady používania Cookies